Jesteśmy do twojej dyspozycji. Wyślij e-mail na adres adventure@proudcube.com lub zadzwoń +48 579 919 994Polityka prywatności

 

Podstawowe informacje

Polityka prywatności to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących Klientów. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu, innych form kontaktu oraz danych osobowych Klientów przetwarzanych w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z Regulaminem,

Celem Polityki prywatności jest określenie podejmowanych przez Nas działań, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu oraz powiązanych ze Serwisem usług i narzędzi.

Wyrażenia występujące w Polityce prywatności rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami. Pozostałe wyrażenia rozpoczynające się dużą literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

 • Klient – każdy użytkownik korzystający z Serwisu, osoba zawierająca Umowę lub korzystająca z Usług Proudcube, przy czym pełna definicja Klienta znajduje się w Regulaminie
 • Polityka prywatności - niniejsza Polityka prywatności
 • Proudcube / Administrator / My / Nas - Proudcube sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Piotrowickiej 17 (kod pocztowy: 40-722), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 868680, NIP: 6342983569, Regon: 387464225, wysokość kapitału zakładowego 5.000,00 złotych
 • Regulamin – Regulamin usług Proudcube dostępny w Serwisie pod linkiem: https://adventure.proudcube.com/pl/regulamin/ 
 • RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem strony internetowej www.proudcube.com,  podstrony strony internetowej proudcube.com, w tym w szczególności www.adventure.proudcube.com, wszystkie ich wersje językowe oraz strony powiązane, których właścicielem jest Proudcube i na których niniejsza Polityka prywatności jest zawarta.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Serwisu oraz w związku ze świadczonymi Usługami zgodnie z Regulaminem jest Proudcube.

Z Administratorem można się skontaktować:

 • Korespondencyjnie na adres siedziby Administratora
 • Mailowo na adres: contact@proudcube.com
 • Telefonicznie pod numerem: +48 579 919 993

Dane osobowe – zakres, cel, podstawa oraz okres przetwarzania przez Nas danych osobowych

W zależności od Usług, z których korzystasz lub celu, w którym kontaktujesz się z Nami, pozyskujemy Twoje dane osobowe. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie w celu, w którym Nam je podałeś. Poniżej znajdziesz informacje o poszczególnych celach, podstawach prawnych oraz czasie, przez jaki Twoje dane będą przez Nas przetwarzane. Jeśli poniżej nie znajdziesz interesujących Cię szczegółów, odezwij się do Nas.

Formularz kontaktowy, infolinia, chat, zgłoszenia reklamacyjne

Chcąc się z nami skontaktować, przesyłasz nam formularz kontaktowy, kontaktujesz się za pomocą infolinii lub chatu. Dane, które nam podajesz obejmują: dane identyfikacyjne (jak imię i nazwisko), dane kontaktowe (jak numer telefonu, adres lub adres e-mail) oraz inne informacje podane w trakcie prowadzonej korespondencji lub rozmowy.

Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania przekazane w formularzu kontaktowym, podczas rozmowy telefonicznej, prowadzenia chatu bądź zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego wymaga pozyskania informacji od innych podmiotów, np. od Organizatora Turystyki lub Agenta Turystycznego, którzy brali udział w realizacji Usług, wówczas możemy pozyskać dodatkowe dane osobowe o Tobie od tego innego podmiotu lub / oraz poinformować właściwy podmiot o złożonej przez Ciebie reklamacji.

Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora wynika z chęci odpowiedzi na Twoje zapytania i zgłoszenia, a tym samym z chęci utrzymania i zapewnienia wysokiej satysfakcji Klientów. Zachowujemy całkowitą poufność danych osobowych przekazywanych przez Ciebie podczas wypełniania formularzy kontaktowych, połączeń telefonicznych lub podczas kontaktu za pośrednictwem usługi chat.

Będziemy przetwarzać dane przez czas potrzebny do obsługi pytania przekazanego w formularzu, kontaktowym, chatu, a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku zgłoszeń reklamacyjnych będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu udzielania odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne, a następnie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6-ścioletni termin przedawnienia w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

Newsletter

W przypadku zapisania się na newsletter, podajesz Nam tylko Twoje imię oraz adres e-mail.

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przesyłania naszego newslettera zawierającego informacje o Nas i naszych aktywnościach, Usługach, eventach i promocjach.

Podstawę prawną do przetwarzania danych w ramach wysyłki newslettera stanowi zasadniczo zgoda udzielana zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zamówienie otrzymywania informacji poprzez zapisanie się do naszego newslettera.

Subskrypcja Naszego newslettera jest w pełni dobrowolna. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera bez podawania przyczyny, ze skutkiem od cofnięcia subskrypcji. W tym celu wystarczy, że skorzystasz z opcji zakończenia subskrypcji zawartej w każdym naszym newsletterze lub skontaktujesz się z Nami w inny sposób wskazany w niniejszej Polityce prywatności.

W przypadku wycofania zgody na otrzymywanie newslettera, Twoje dane zostaną niezwłocznie zablokowane, a następnie usunięte.

Realizacja Usług

W przypadku, gdy nasza Oferta Cię zainteresuje i przystąpimy do opracowywania dla Ciebie skonkretyzowanej Oferty lub zawarcia Umowy, wówczas niezbędne będzie pozyskanie szerszego zakresu Twoich danych osobowych oraz ewentualnie danych osobowych innych osób, które będą korzystały z naszej Oferty. Dane te mogą obejmować numer PESEL, dane dotyczące dokumentu potwierdzającego tożsamość, informacje o ewentualnych alergiach, a także, jeśli będzie to w danym przypadku wymagane, innych okolicznościach istotnych dla właściwej realizacji Usługi (np. o posiadaniu wymaganego prawa jazdy, paszporcie, szczepieniach turystycznych, dane niezbędne do pozyskania wizy turystycznej). Nie pozyskujemy danych osobowych w zakresie szerszym niż niezbędny w określonym spersonalizowanym przypadku realizacji danej Usługi zgodnie z zapytaniem Klienta lub zawartą Umową.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność do realizacji Usług zgodnie z zawartą Umową lub podjęcie odpowiednich działań przed jej zawarciem, zgodnie z Twoim zapytaniem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO wobec Klientów oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO wobec osób towarzyszących, które nie są stronami Umowy). W przypadku przetwarzania Twoich danych szczególnych kategorii, w szczególności danych o stanie zdrowia (np. alergie, inne okoliczności lub preferencje zdrowotne, szczepienia), podstawą przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Ponadto, w przypadku zawarcia Umowy, Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu realizacji przez Nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i księgowych. Podstawa prawną przetwarzania będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Usług. Bez Twoich danych osobowych wymaganych przez Nas, inne podmioty uczestniczące w realizacji Usług oraz przez odpowiednie przepisy prawa zawarcie Umowy i jej realizacja mogą nie być możliwe.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 • niezbędny do przedstawienia Ci Oferty odpowiedniej Twoim potrzebom i wymaganiom, a następnie archiwizowane przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 • jeśli zawarłeś z nami Umowę - przez 6 lat, zgodnie z obowiązkami podatkowymi, księgowymi oraz w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Statystyki i analizy

W celu udoskonalania naszych Usług prowadzimy statystyki odwiedzin oraz aktywności w Serwisie. Statystyki i analizy prowadzimy w oparciu o ogólne informacje pozyskiwane z naszych plików cookies oraz od dostawców usług Google Analytics oraz Facebook Pixel. Nie pozyskujemy jednak w tym celu żadnych informacji pozwalających na ustalenie Twojej tożsamości. Szczegóły dotyczące stosowania przez Nas plików cookies oraz korzystania z usług analitycznych dostawców zewnętrznych znajdziesz w dalszej części niniejszej Polityki prywatności.

Podstawą prawną naszych działań jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Przysługuje Ci sprzeciw wobec przetwarzania informacji w celach statystycznych i analitycznych, który możesz złożyć kontaktując się z Nami w dowolny sposób wskazany w Polityce prywatności.

Wtyczki do social media

W naszym Serwisie znajdziesz również wtyczki do naszych profili w social media, np. Facebook, Youtube, Twitter. Wtyczki te są narzędziami właścicieli portali, z których pochodzą i My nie decydujemy o zakresie ich działania i funkcjonalności. Więcej informacji znajdziesz w odpowiednich politykach prywatności tych portali społecznościowych. Są one zobowiązane do przestrzegania wszystkich zasad i realizacji obowiązków określonych w RODO.

Udostępnianie danych osobowych innym administratorom

Twoje dane osobowe będą przez Nas udostępniane naszym partnerom biznesowym realizującym Usługi zgodnie z zawartą z Tobą Umową: Organizatorom Turystyki, Agentom turystycznym oraz Usługodawcom. Udostępnienie może być dokonywane wyłącznie tym podmiotom, którzy będą realizować na Twoją rzecz Usługi zgodnie z Umową oraz w zakresie do tego niezbędnym. Podmioty te są odrębnymi od Nas administratorami danych osobowych i są w pełni zobowiązani do spełniania wszystkich wymogów RODO niezależnie od Nas.

Nasi partnerzy, dostawcy i usługodawcy mają siedziby w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia) - EOG lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Zawsze, gdy udostępniamy Twoje dane osobowe wewnętrznie lub podmiotom w innych krajach, stosujemy niezbędne zabezpieczenia w celu ich ochrony.

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych do krajów trzecich, tj. poza UE/EOG, jednak może się tak zdarzyć, jeśli będzie to niezbędne ze względu na lokalizację realizacji Usług realizowanych na Twoją rzecz zgodnie z Umową. Zawsze będziesz o tym wiedział, a my podejmiemy odpowiednie środki zabezpieczające Twoje dane osobowe i zapewnimy odpowiednie podstawy prawne do dokonywani a takiego transferu zgodnie z wymogami RODO.

Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom dostarczającym usługi logistyczne, transportowe i doręczeniowe oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać dane osobowe instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

Ujawnianie danych osobowych naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym)

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom trzecim, które w naszym imieniu i na naszą rzecz wspierają nas w świadczeniu oferowanych usług m.in. dostawcom i partnerom:

 • usług związanych z technologią (na przykład wsparcie naszej strony internetowej i innych systemów, z których korzystamy w celu dostarczenia Ci naszych usług)
 • dostarczającym usługi związane z marketingiem i reklamą (w tym newsletter)
 • dostarczającym usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi, co obejmuje również partnerów, którzy prowadzą nasz chat
 • innych usług związanych z obsługą Klienta.

Naszym dostawcom i partnerom umożliwiamy dostęp tylko do tych danych osobowych, które umożliwiają im świadczenie usług na naszą rzecz zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji. Weryfikujemy także, czy zapewniają oni odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Wykorzystywanie plików cookies i innych technologii

Wykorzystujemy pliki cookies, czyli informacje wysyłane przez stronę internetową, które odwiedzasz. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania Strony Internetowej. Korzystamy z plików cookies w celu:

 • zapewnienia odpowiedniego działania Serwisu
 • prawidłowego wyświetlania treści i funkcjonalności Serwisu
 • pozyskiwania informacji o liczbie odwiedzin w Serwisie
 • pozyskiwania informacji o aktywnościach w Serwisie.

W tym celu stosujemy nasze pliki cookies:

 • stałe, przechowywane na Twoim urządzeniu w sposób stały przez okres 1-2 lat lub do czasu wyczyszczenia przez Ciebie plików cookies
 • sesyjne, działające wyłącznie przez czas użytkowania przez Ciebie Serwisu.

Ponadto, pliki cookies lub podobne narzędzia śledzące mogą być stosowane przez właścicieli portali, do których wtyczki i przyciski funkcjonalne znajdują się w Serwisie oraz w związku z usługami dostawców usług, z których korzystamy w celach statystycznych i analitycznych. Są one stosowane niezależnie od Nas i nie mamy wpływu na zakres działań podejmowanych przez te podmioty, a jedynie korzystamy z odpowiednich usług, w szczególności:

 • Facebook - używając na stronie przyciski "Lubię to", "Rekomenduj", "Podziel się" użytkownik loguje się w serwisie Facebook. Ciasteczko jest zapisywane, gdy przeglądarka uzyska dostęp do serwisu Facebook. Polityka prywatności Facebook
 • Facebook Pixel – zbieranie ogólnych informacji o aktywności użytkowników. Informacje te (zdarzenia) są widoczne na dedykowanej stronie Facebook Pixel. Usługa bazuje na wykorzystaniu plików cookies stosowanych przez portal Facebook na zlecenie usługobiorcy.  Polityka prywatności Facebook
 • Google Analytics - zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych. Pliki wykorzystywane do analiz stron internetowych, które gromadzą informacje o sposobie korzystania przez internautów z analizowanej strony. Dane obejmują: miejsce z jakiego internauta trafił na stronę, liczbę odwiedzin, czas wizyty na stronie. Zbierane dane nie zawierają danych osobowych. Polityka prywatności Google

Pliki cookies i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Informacje uzyskiwane przez nas dzięki plikom cookies nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować. Możesz zmieniać sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą ze Strony Internetowej. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki.

Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookies, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Możesz również z łatwością usuwać pliki cookies, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Zarządzanie i usuwanie plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies dla niektórych przeglądarek:

Firefox,

Chrome,

Internet Explorer,

Safari,

Opera.

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można znaleźć na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl lub na stronie europejskiej platformy www.allaboutcookies.org.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma:

Prawo dostępu (art. 15 RODO), tj. żądania od Administratora informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe osoby, której one dotyczą. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;

Prawo do sprostowania (art. 16 RODO), tj. jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) czyli może żądać usunięcia swoich danych osobowych, przy czym, jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) czyli zażądanie zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy: a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; b. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora; c. Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń; d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i sprzeciw ten został uznany przez Administratora;

Prawo przeniesienia danych (art. 20 RODO) co oznacza prawo do otrzymania udostępnionych Administratorowi danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego;

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) co oznacza prawo wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec wykorzystania jej danych osobowych na cele związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług, jak również innych realizowanych przez Administratora działań marketingowych wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms). Sprzeciw nie skutkuje usunięciem danym, a jedynie zaprzestaniem ich wykorzystywania przez Administratora w celach marketingowych.

Prawo do cofnięcia zgody co oznacza, że w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody;

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że przetwarzane są dane nielegalnie, ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01 kancelaria@uodo.gov.pl

Zmiany w Polityce prywatności

Postanowienia Polityki prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane, w związku z czym zalecamy regularne śledzenie zmian. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji w Serwisie, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Ostatnia modyfikacja: 01.02.2021