Jesteśmy do twojej dyspozycji. Wyślij e-mail na adres adventure@proudcube.com lub zadzwoń +48 579 919 994Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Klientów z serwisu internetowego adventure.proudcube.com (dalej zwany: „Serwisem”), zawierającego w szczególności informacje oraz materiały w zakresie oferowanych usług turystycznych, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności pośrednictwa w zawieraniu umów o udział w imprezie turystycznej lub innych usługach oferowanych przez  Organizatorów Turystyki, dostawców usług turystycznych, usług  ubezpieczeniowych, usług parkingowych, sprzedaży biletów i miejsc noclegowych, a także innych usług oferowanych przez podmioty trzecie.

2. Właścicielem strony internetowej dostępnej pod adresem adventure.proudcube.com i podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu jest spółka Proudcube sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Piotrowickiej 17 (kod pocztowy: 40-722), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 868680, NIP: 6342983569, Regon: 387464225, wysokość kapitału zakładowego 5.000,00 złotych.

3. Regulamin określa również warunki zawierania i rozwiązywania umów za pośrednictwem Serwisu, formy i sposoby płatności oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Ustne lub pisemne informacje, w tym informacje handlowe, prezentowane ceny, materiały, w tym broszury, foldery i katalogi prezentowane w Serwisie oraz wysyłane na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy o świadczenie tych usług w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i innych Kodeksu cywilnego (zwane są dalej „Ofertą”).

5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu skorzystania z usług wskazanych w Serwisie. Poprzez skorzystanie z usług wskazanych przez Serwis Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

§2 Definicje

Organizator Turystyki – przedsiębiorca turystyczny, który tworzy, oferuje do sprzedaży i realizuje imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy turystycznego lub razem z innym przedsiębiorcą turystycznym, lub też przedsiębiorcą turystycznym, który przekazuje dane podróżnego innemu przedsiębiorcy turystycznemu zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2019.548 t.j.), z którymi Proudcube współpracuje jako agent turystyczny.

Usługodawca – inny niż Organizator Turystyki  podmiot, świadczący usługi i produkty niepodlegające pod regulacje ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2019.548 t.j.), którego Oferty i usługi znajdują się w Serwisie.

Agent turystyczny – przedsiębiorca, którego działalność zgodnie z art. 758 i następnymi ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o udział w imprezie turystycznej utworzonych przez Organizatorów Turystyki lub pośredniczeniu w zawieraniu umów o usługi turystyczne na rzecz Organizatorów Turystyki lub pośredniczeniu w zawieraniu umów na rzecz dostawców usług turystycznych.

Proudcube – Proudcube sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Piotrowickiej 17 (kod pocztowy: 40-722), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 868680, NIP: 6342983569, Regon: 387464225, wysokość kapitału zakładowego 5.000,00 złotych, działa na podstawie umów agencyjnych zawartych z Organizatorami Turystyki lub dostawcami usług turystycznych jako Agent turystyczny, stale pośrednicząc w zawieraniu umów o udział w imprezie turystycznej na rzecz Organizatorów Turystyki lub jako agent turystyczny stale pośrednicząc w zawieraniu umów o usługi turystyczne na rzecz Organizatorów Turystyki lub na rzecz dostawców usług turystycznych lub jako agent turystyczny stale pośrednicząc w zawieraniu umów o inne usługi świadczone przez Serwis.

Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem strony internetowej www.adventure.proudcube.com,  którego właścicielem jest Proudcube.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Serwis, jak również kontaktująca się z Proudcube w inny sposób, bez względu na to, czy działa we własnym imieniu czy w imieniu i na rzecz osób trzecich i zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o udział w imprezie turystycznej lub umowy o usługę turystyczną lub inną umowę z Usługodawcą na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osoba, na rzecz której umowa została zawarta, a także osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług objętych uprzednio zawartą umową.

Oferta - ustne lub pisemne informacje, w tym informacje handlowe, prezentowane ceny, materiały, w tym broszury, foldery i katalogi prezentowane w Serwisie oraz wysyłane na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, stanowiące jedynie zaproszenie do zawarcia umowy  o świadczenie tych usług w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i innych Kodeksu cywilnego

Usługa Turystyczna – a) przewóz pasażerów, b) zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, c) wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych lub d) inna usługa świadczona podróżnym, która nie stanowi integralnej części usług wskazanych w lit. a-c.

Impreza Turystyczna – połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów Usług Turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361).

Umowa – umowa o udział w Imprezie Turystycznej zawierana pomiędzy Klientem, a Organizatorem Turystyki za pośrednictwem Proudcube i/lub umowa o Usługę Turystyczną zawierana pomiędzy Klientem, a Organizatorem Turystyki lub dostawcą Usług Turystycznych i/lub umowa o świadczenie innej usługi oferowanej przez Serwis zawierana z Usługodawcą.

Warunki uczestnictwa – dokument sporządzony przez Organizatora Turystyki lub dostawcę Usługi Turystycznej określający prawa i obowiązki Klienta i Organizatora Turystyki lub dostawcy Usługi Turystycznej w związku ze świadczeniem Usług Turystycznych przez Organizatora lub dostawcę Usług Turystycznych.

Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną lub za pomocą innych form komunikacji przez Proudcube na rzecz Klientów w oparciu o Regulamin, w ramach których przetwarzane mogą być dane osobowe Klienta.

Powiązane usługi turystyczne – niestanowiące Imprezy Turystycznej połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów Usług Turystycznych nabytych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, objęte odrębnymi umowami z dostawcami poszczególnych Usług Turystycznych, jeżeli Proudcube ułatwił podróżnym nabywanie Usług Turystycznych w sposób, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

§3 Zakres Usług

1. Proudcube świadczy usługi doradztwa, pośrednictwa, informowania, przedstawiania Ofert, rezerwacji oraz kontaktuje się z Organizatorami Turystyki lub dostawcami Usług Turystycznych w zakresie ofert Imprez Turystycznych oraz Usług Turystycznych, a także innymi podmiotami, którzy oferują inne usługi za pośrednictwem Serwisu.

2. Proudcube nie jest Organizatorem Turystyki. Proudcube działa jako Agent turystyczny i jedynie pośredniczy w zawieraniu umów w imieniu i na rzecz Organizatorów Turystyki lub dostawców Usług Turystycznych, a także na rzecz innych podmiotów, których usługi oferowane są przez Serwis.

3. Korzystając z usług świadczonych przez Proudcube za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności rezerwując Imprezę Turystyczną lub Usługę Turystyczną, a także inną usługę wskazaną w Serwisie, Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Proudcube dokumentów w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej oraz zobowiązuje się do zapoznawania się z ich treścią.

4. Korzystając z usług świadczonych przez Proudcube za pośrednictwem Serwisu oraz siedzibie Proudcube, Klient akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponosi odpowiedzialność za podjęte działania wynikające z korzystania z tych Usług.

§4 Rezerwacja Usług

1. Dokonując wyboru Ofert, Usług Turystycznych lub innych Usług oferowanych przez Proudcube, Klient kieruje zapytanie ofertowe przez formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie, które zostaje przekazane do Organizatora turystyki, dostawcy Usług Turystycznych lub innego podmiotu, który świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu. Po weryfikacji dostępności danej Usługi, Klient otrzymuje informację zwrotną oraz dokumenty dotyczące zawarcia, warunków i treści Umowy.

2. Klient, w procesie dokonania rezerwacji w Serwisie lub na podstawie ustnej dyspozycji wobec przedstawiciela Proudcube w trakcie rozmowy bezpośredniej rozmowy lub rozmowy telefonicznej, wyraża zgodę na kontakt ze strony Proudcube związany z działaniami zmierzającymi do zawarcia Umowy, przede wszystkim na przesyłanie w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej dokumentów stanowiących indywidualną Umowę konkretyzującą wybraną Ofertę lub Usługę. W takim przypadku, Proudcube uprawniony jest do kontaktu w celu przekazywania informacji istotnych dla zawarcia lub wykonania Umowy, w tym przekazywania związanych z nią komunikatów, decyzji czy informacji, jak również działań wspierających poprawną realizację Umowy, względnie pomocy i pośrednictwa w działaniach zmierzających do usunięcia ewentualnych niezgodności. Odmowa wyrażenia zgody przez Klienta uniemożliwi zawarcie Umowy w sposób określony w Regulaminie.

3. Klient po uzyskaniu dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej, zobowiązany jest do zapoznania się z ich treścią, w szczególności weryfikacji poprawności umieszczonych danych osobowych jego oraz innych uczestników wskazanych przez niego, jak również sprawdzenia, czy opisana Usługa jest zgodna z przekazaną dyspozycją. W razie wykrycia nieścisłości, błędów lub pominięć Klient powinien niezwłocznie – jeżeli to możliwe – przed dokonanie zapłaty za Usługę, skontaktować się z Proudcube i zgłosić nieprawidłowości.

4. Klient zawiera Umowę na zasadach i warunkach określonych w przesłanych mu dokumentach. W razie wątpliwości, do zawarcia Umowy dochodzi w momencie dokonania przez Klienta płatności.

5. Ze względu na bezpieczeństwo Klienta, każde złożone przez niego zamówienie jest dodatkowo weryfikowane przez Proudcube, m.in. pod względem prawidłowości skalkulowanej ceny za daną Usługę i jej elementów składowych, terminu, dostępności Usługi, zakresu świadczeń objętych ceną, a także warunków uczestnictwa w danej Imprezie Turystycznej i/lub Usłudze turystycznej, i/lub innej Usłudze oferowanej przez Serwis.

6. W przypadku, gdy weryfikacja jest pozytywna, komplet dokumentów zostaje dostarczony Klientowi na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

7. W przypadku wykrycia rozbieżności dotyczących zamawianej Usługi, w szczególności jej ceny, terminu, dostępności lub świadczeń objętych ceną, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie przez Proudcube lub na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

8. Klient z tytułu zawartej Umowy zobowiązany jest do dokonania płatności w sposób określony w Umowie.

9. Zawierając Umowę, która obejmuje osoby trzecie jako uczestników (zwłaszcza w charakterze podróżnych), Klient zobowiązuje się do przekazania tym osobom wszelkich uzyskanych i związanych z Umową informacji, lub też wskazać im sposób uzyskania stosownych informacji odpowiednio od Organizatora Turystyki, dostawcy Usług Turystycznych, Usługodawcy lub Proudcube, uwzględniając w tym dane niezbędne do weryfikacji w trakcie kontaktu.

10. Korzystanie z usług świadczonych przez Proudcube przez Klienta możliwe jest tylko we własnym imieniu. Jeśli Klient czyni to w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo do działania w imieniu tej osoby. Za działanie Klienta w imieniu lub na rzecz osób trzecich, bez ważnego pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic, Klient ponosi pełną odpowiedzialność. Ponadto korzystanie z Usług świadczonych przez Proudcube przez Klienta z użyciem fałszywego nazwiska lub imienia, a także z użyciem cudzego nazwiska lub imienia, bez ważnego pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic, jest niedopuszczalne i naraża Klienta na odpowiedzialność cywilną oraz karną.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność podanych danych osobowych osób objętych rezerwacją Imprezy Turystycznej lub Usługi Turystycznej, a także innych Usług oferowanych przez Serwis, z danymi tych osób znajdujących się w paszporcie albo w dowodzie osobistym – w przypadku podróży na terenie Unii Europejskiej.

12. Klient i uczestnicy przed zawarciem Umowy zobowiązani są do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz sanitarnych kraju docelowego. Klient oraz osoby objęte rezerwacją, w chwili rozpoczęcia Imprezy Turystycznej lub Usługi Turystycznej, a także innych Usług oferowanych przez Serwis zobowiązani są posiadać ważne i aktualnie obowiązujące dokumenty upoważniające do przekraczania granic krajów objętych programem Imprezy turystycznej lub Usługi turystycznej (przykładowo: paszport, dowód osobisty, wiza etc.), a także posiadać ważne i aktualnie obowiązujące dokumenty upoważniające do korzystania z innych Usług oferowanych przez Serwis. Za niewypełnienie wymogów, o których mowa w zdaniu pierwszym powyżej, Proudcube nie ponosi odpowiedzialności.

13. Klient zobowiązany jest do zapoznania się oraz pozostałych uczestników przed zawarciem Umowy z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod adresem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja. Dodatkowo, przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej/Usługi Turystycznej, a także innej Usługi oferowanej przez Serwis, Klient i uczestnicy mają obowiązek bieżącego zapoznawania się z informacjami dotyczącymi danego kraju w zakresie bezpieczeństwa, zagrożeń oraz konfliktów i innych sytuacji nadzwyczajnych, które dostępne są na wyżej wymienionym oficjalnym serwisie MSZ.

14. Korzystając z usług świadczonych przez Proudcube, w szczególności przed zawarciem umowy o udział w Imprezie Turystycznej, Klient potwierdza, iż zapoznał się ze standardowym formularzem informacyjnym oraz informacjami dotyczącymi: 

a) głównych właściwości Usług Turystycznych, 

b) kwot lub procentowanego udziału przedpłaty w cenie Imprezy Turystycznej i termin jej wniesienia oraz termin zapłaty całej ceny, a także sposób dokonania zapłaty oraz wskazanie, jeśli wpłata jest przyjmowana na turystyczny rachunek powierniczy

c) ceny Imprezy Turystycznej wraz z podatkami oraz wszelkimi innymi opłatami i kosztami lub informacją o rodzaju dodatkowych kosztów, którymi Klient może zostać obciążony, 

d) minimalnej liczby osób wymaganych, aby Impreza Turystyczna się odbyła, 

e) terminu powiadomienia Klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu Imprezy Turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeśli jej realizacja jest uzależniona od liczby zgłoszeń, 

f) prawa do rozwiązania przez Klienta umowy o udział w Imprezie Turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej za stosowną opłatą oraz jej wysokości, 

g) ogólnych informacja o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w Imprezie Turystycznej, 

h) nazwą handlową i adresem Organizatora turystyki oraz danymi Proudcube jako Agenta Turystycznego, a także ich numerami telefonów lub adresami poczty elektronicznej,

i) informacją o ubezpieczeniach obowiązkowych lub dobrowolnym ubezpieczeniu na pokrycie kosztów rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w Imprezie Turystycznej lub kosztów świadczenia pomocy, w tym kosztów powrotu do kraju w razie wypadku, choroby lub śmierci.

§5 Warunki zmiany lub anulowania rezerwacji przez Klienta

1. Dokonanie zmian w rezerwacji lub anulowanie rezerwacji Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej przez Klienta możliwe jest według Warunków Uczestnictwa określonych przez Organizatora turystyki lub dostawcy Usług Turystycznych.

2. Dokonując zmiany rezerwacji, Klient powinien liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów związanych ze zmianą rezerwacji zgodnie z Warunkami Uczestnictwa Organizatora turystyki lub dostawcy Usług Turystycznych.

3. W przypadku anulowania rezerwacji przez Klienta zwrot kwoty uiszczonej tytułem ceny za Imprezę Turystyczną oraz zwrot przez Klienta kosztów rezygnacji Organizatora następuje na zasadach opisanych w Warunkach uczestnictwa Organizatora turystyki oraz odpowiednio zawartej Umowie.

4 Dokonanie zmian w rezerwacji lub anulowanie rezerwacji przez Klienta dotyczących innych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę, możliwe są na podstawie warunków określonej umowy zawartej z tym podmiotem.

§6 Warunki zmiany lub anulowania rezerwacji przez Organizatora Turystyki/dostawcę Usług Turystycznych/Usługodawcę

1. Zasady zmiany lub anulowania rezerwacji po zawarciu umowy o udział w Imprezie Turystycznej i/lub Usłudze turystycznej przez Organizatora turystyki lub dostawcę Usług Turystycznych zawarte są w ogólnych Warunkach uczestnictwa Organizatora turystyki lub dostawcy Usług Turystycznych.

2. Proudcube nie ma wpływu na zmiany rezerwacji po zawarciu umowy o udział w Imprezie Turystycznej i/lub Usłudze Turystycznej lub anulowanie takiej rezerwacji Klienta przez Organizatora turystyki lub dostawcy Usług Turystycznych i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

3. O wszelkich zmianach w rezerwacji, po zawarciu umowy o udział w Imprezie Turystycznej i/lub Usłudze Turystycznej i anulowaniu takiej rezerwacji, Proudcube na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora turystyki lub dostawcy Usług Turystycznych każdorazowo poinformuje Klienta na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu podczas dokonywania rezerwacji.

4. Dokonanie zmian w rezerwacji lub anulowanie rezerwacji dotyczących innych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawców, możliwe są na podstawie warunków określonej umowy zawartej z tym podmiotem.

§7 Obsługa Klienta po zawarciu Umowy

Po zawarciu Umowy, Klient może skontaktować się z Proudcube i uzyskać informacje na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zawartej za pośrednictwem Proudcube Umowie, a także uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące przedmiotu Umowy. Klient może także kierować bezpośrednio do Proudcube żądania lub skargi związane z realizacją Imprezy turystycznej i/lub Usługi Turystycznej oraz innych Usług. Proudcube niezwłocznie przekazuje wiadomości, żądania lub skargi od Klienta do Organizatora turystyki lub dostawcy Usług Turystycznych. Wiadomość, żądanie lub skargę wniesione do agenta turystycznego w danym dniu uważa się za wniesione z tym dniem do Organizatora turystyki lub dostawcy Usług Turystycznych.

§8 Reklamacje

1. Proudcube dokłada wszelkich starań, aby świadczone Usługi były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi świadczonej przez Proudcube, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

2. Klient może złożyć reklamację, przez co należy rozumieć zgłoszenie roszczenia, w terminie nie późniejszym niż 3 lata od zakończenia Imprezy Turystycznej lub zakończenia wykonania innej świadczonej Usługi. Z upływem tego terminu roszczenia ulegają przedawnieniu, chyba że ustawa stanowi inaczej.

3. Reklamacje związane z jakością obsługi przez Proudcube należy składać w formie pisemnej i przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres: Proudcube sp. z o.o., ul. Piotrowicka 17, 40-722 Katowice lub wysyłać reklamację na adres internetowy [reklamacje@proudcube.com]. Proudcube rozpatrzy reklamację w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

4. W przypadku, gdy Klient nie jest zadowolony z wykonania Umowy przez Organizatora turystyki lub dostawcy Usług Turystycznych albo innego Usługodawcę, ma on prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Organizatora turystyki, dostawcę Usług Turystycznych albo innego Usługodawcę, na warunkach określonych w Warunkach uczestnictwa Organizatora turystyki lub dostawcy Usług Turystycznych lub na warunkach określonych w Umowie z Usługodawcą.

5. Z uwzględnieniem postanowień §7 Regulaminu reklamacje należy składać na adres Organizatora turystyki lub dostawcy Usług Turystycznych w formie i na zasadach opisanych w Warunkach uczestnictwa Organizatora turystyki lub dostawcy Usług Turystycznych albo na warunkach określonych w Umowie z Usługodawcą. Reklamacje rozpoznaje odpowiednio Organizator turystyki, dostawca Usług Turystycznych albo Usługodawca.

6. O decyzji w sprawie reklamacji Klient zostanie powiadomiony pisemnie na podany adres listem poleconym lub przesyłką kurierską.

7. Zgłoszenie reklamacji w sposób opisany powyżej nie pozbawia konsumenta uprawnień do korzystania z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów, w tym drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego określonych w umowie o udział w Imprezie Turystycznej, opóźnień oraz dotyczące bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają warunkom Konwencji warszawskiej z 1929 z późn. zm. i aneksami, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z 11 lutego 2004 r. (o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów). Klient ma prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

§9 Ochrona danych osobowych

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://adventure.proudcube.com/pl/polityka-prywatnosci/.

§10 Odpowiedzialność

1. Proudcube dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu spełniało oczekiwania Klientów.

2. Proudcube nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Klientów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.

3. Proudcube zastrzega, że dochowa najwyższej staranności co do prawdziwości i kompletności zamieszczanych zawartości dostarczanych przez Operatorów Turystycznych i innych partnerów, przy czym część materiałów (np. zdjęcia) może mieć charakter poglądowy i w rzeczywistości odbiegać od prezentowanego, za co Proudcube nie ponosi odpowiedzialności. Klient ma prawo do weryfikacji treści prezentowanych Ofert poprzez zapytanie drogą elektroniczną lub za pośrednictwem innego kanału komunikacji.

4. Proudcube nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z sytuacji lub okoliczności dotyczących Klienta, a uniemożliwiających realizację Usługi, jak również zawarcie Umowy, skorzystanie z Imprezy lub Usługi turystycznej Operatora Turystycznego lub dostawcy Usług Turystycznych, w której nabyciu pośredniczył, takich jak przede wszystkim brak paszportu lub innego dokumentu uprawniającego przekroczenie granicy, niezapoznanie się z przekazanymi informacjami, brak odpowiedzi na próby kontaktu ze strony Proudcube.

5. Proudcube nie ponosi odpowiedzialności za sposób i zakres, w jakim dana Usługa została zrealizowana przez Organizatora Turystyki, dostawcę Usług Turystycznych lub Usługodawcę. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi w tym zakresie powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora Turystyki, dostawcy Usług Turystycznych lub Usługodawcy.

6. Proudcube nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Klienta danych osoby trzeciej bez jej zgody lub wiedzy.

7. Proudcube nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie Usługi przez Organizatora Turystyki, dostawcę Usług Turystycznych lub Usługodawcę.

8. Proudcube nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z Usług świadczonych przez Proudcube, wynikające z faktu nieodbycia podróży/ niewykonania Usługi w przypadku wystąpienia siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Proudcube, w szczególności odwołania wyjazdu przez Organizatora Turystyki czy dostawcy Usług Turystycznych, strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, wystąpienia pandemii czy klęski żywiołowej.

9. Proudcube ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Klienta za swoje błędy w rezerwacji, chyba że odpowiedzialność za błąd ponosi Klient lub błąd ten powstał na skutek nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

§11 Postanowienia Końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2019.548 t.j.). Ewentualne spory strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez sąd powszechny, rzeczowo i miejscowo właściwy według właściwych przepisów prawa.

2. Proudcube zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Proudcube, nie krótszym jednak niż 14 dni od chwili udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego Regulaminu. Zapytania ofertowe złożone przez Klientów, jak i zawarte wzajemne zobowiązania zawarte przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane wedle dotychczasowych postanowień Regulaminu. Korzystanie przez Klientów z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.

3. Korzystając z usług świadczonych przez Proudcube Klient jednocześnie oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla niego jasne i zrozumiałe, a także akceptuje je bez zastrzeżeń.

4. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Serwisie (w tym m.in. nazwy, logotypy oraz cenniki, a także kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej związane z treścią strony internetowej są objęte ochroną prawa autorskiego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Jakiekolwiek przetwarzanie, w szczególności kopiowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy wykorzystania materiałów i treści umieszczonych w Serwisie, wykraczające poza granice dozwolone Regulaminem, jest możliwe jedynie na podstawie wyraźnej zgody, mającej formę odrębnej umowy zawartej z Proudcube w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2021 roku.